Souhlas se zpracováním osobních údajů

 
V souladu s platnými právními předpisy, se zákonem č. 101/2000 Sb. (z. o ochraně osobních údajů) a ode dne 25. května 2018 také s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „nařízení“ nebo „GDPR“), v rozsahu jméno, příjmení, bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo pro objednávky a zasílání newsletterů („Účel“)
 
a tímto výslovně prohlašuji, že souhlasím se zpracováním těchto OÚ a že mě Správce informoval, že OÚ jsou zpracovávány pro Účel, a to na základě mého souhlasu, který je právním titulem zpracování OÚ. Dále pak souhlasím s tím, aby OÚ byly poskytnuty další příjemcům OÚ, mezi které patří zpracovatelé, s nimiž má Správce uzavřenu smlouvu o zpracování osobních údajů („Zpracovatel“) a poskytují dostatečné záruky ochrany OÚ, dále příjemci, kterým je umožněn přístup z důvodu plnění zákonných povinností a příjemci, kteří nejsou pro Správce Zpracovatelé, ale zprostředkovávající či vykonávající pro Správce služby nebo dodávky zboží a mají se Správcem uzavřenou dohodu o mlčenlivosti.
Správce mě informoval, že:
a)  mám právo požadovat informaci, kterým zpracovatelům byly mé OÚ poskytnuty v rámci jejich dalšího zpracování a další informace s tím související a že nebude předávat bez mého výslovného souhlasu mé OÚ příjemcům nebo zpracovatelům do třetí země mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), pokud mají horší pravidla pro nakládání s osobními údaji než Česká republika.
b) osobní údaje uloží po dobu do doby odvolání souhlasu se zpracováním u Správce.
c) mám právo požadovat od Správce přístup k OÚ, jejich opravu nebo výmaz popř. omezení zpracování nebo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost OÚ (tj. získat od Správce OÚ, které jsem mu poskytl, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a předat je jinému správci), že souhlas mohu kdykoliv odvolat osobně v sídle Správce nebo zasláním žádosti prokazující totožnost Subjektu údajů na adresu sídla nebo kontaktní e-mail Správce, že mohu podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů, že poskytnutí OÚ není povinností a že nedochází k profilování OÚ. Správce mi sdělil, že mám právo získat od Správce potvrzení, zda OÚ jsou či nejsou zpracovávány.
c) mám právo na výmaz OÚ, jestliže odvolám souhlas a neexistuje další právní důvod pro zpracování.
 
Tento souhlas činím svobodně, pro konkrétní účel a v konkrétním rozsahu, při plné informovanosti o všech mých právech ze zpracování osobních údajů plynoucích.

Soubory cookie
Soubory cookie používáme pro dosažení nejlepší uživatelské zkušenosti s našimi stránkami, včetně přizpůsobení obsahu a reklam, poskytování funkcí v sociálních médiích a k analýze návštěvnosti webů. Tyto soubory cookie zahrnují cílené soubory cookie médií a pokročilé analytiky. Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů, je to, že toto zpracování je nezbytné pro účely našeho oprávněného zájmu, s výjimkou zpracování, kde kombinujeme údaje o vašem online chování s osobními údaji, které jste nám případně poskytli již dříve a pro něž jste udělili svůj souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat a používání těchto souborů cookie odmítnout. 

Svou žádost o odvolání souhlasu směřujte na mail it@tasy.czInformační upozornění - TASY s.r.o.


Mokrá 358
664 04 Mokrá - Horákov
IČ: 269 36 321
DIČ: CZ26936321

Zapsána v OR KS Brno, oddíl C, vložka 46978

Dále jen Správce 

Bude jako správce zpracovávat vaše osobní údaje tak, jak je popsáno výše.